Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54878
Title: Luật Công ty trách nhiệm hữu hạn của Cộng hòa liên bang Đức
Authors: Nguyễn Hồng Anh (biên dịch)
Keywords: Luật
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Cộng hòa Liên bang Đức
Đức
Công ty
Abstract: Luật Công ty trách nhiệm hữu hạn của Cộng hòa liên bang Đức được pháp điển hoá và công bố trên Công báo Luật Liên bang III, Danh mục số 4123-1, được sửa đổi lần cuối bởi Điều 10 Luật ngày 17 tháng 7 năm 2017 (Công báo Luật Liên Bang I, trang 2446) gồm 88 mục và phụ lục (cho mục 2(1A)).
Issue Date: 2020-05
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 70 trang, pdf
Method: website: https://www.gesetze-im-internet.de
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.