Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54880
Title: Đạo luật Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại chúng của Vương quốc Na Uy
Authors: Nguyễn Ngọc Anh (biên dịch)
Keywords: Luật
Công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng
Vương quốc Na Uy
Na Uy
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Abstract: Đạo luật Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại chúng của Vương quốc Na Uy (Luật số 45, thông qua ngày 13 tháng 6 năm 1997) gồm 21 chương.
Issue Date: 2020-5
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 143 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Oslo, Vương quốc Na Uy: https://www.oslobors.no/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.