Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54882
Title: Luật An ninh quốc gia Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Authors: Bộ Quốc phòng (biên dịch)
Keywords: Luật
An ninh quốc gia
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
An ninh
Trung Hoa
Trung Quốc
Abstract: Luật An ninh quốc gia Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thông qua ngày 22/02/1993 tại kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa khóa 8 gồm 5 chương, 34 điều.
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu dịch
Extent: 10 trang, pdf
Method: Bộ Quốc phòng
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Quốc phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.