Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54883
Title: Đạo luật cho phép tài trợ, xây dựng, vận hành và bảo trì các dự án cơ sở hạ tầng của khu vực tư nhân, và cho những mục đích khác của nước Cộng hòa Philippin
Authors: Bộ Kế hoạch và đầu tư (biên dịch)
Keywords: Đạo luật
Cho phép tài trợ
Xây dựng
Vận hành và bảo trì
Dự án cơ sở hạ tầng
Khu vực tư nhân
Nước Cộng hòa Philippin
Abstract: Đạo luật cho phép tài trợ, xây dựng, vận hành và bảo trì các dự án cơ sở hạ tầng của khu vực tư nhân, và cho những mục đích khác của nước Cộng hòa Philippin ((Đạo luật số 7718 – sửa đổi một số điều của Đạo luật số 6957) gồm 18 điều, kèm theo Các quy chế và quy định thực hiện các đạo luật nền Cộng hòa số 6957 được sửa đổi theo đạo luật Cộng hòa số 7718, Đạo luật cho phép tài trợ, xây dựng, vận hành và bảo trì các dự án cơ sở hạ tầng của khu vực tư nhân, và cho những mục đích khác" như đã sửa đổi theo Đạo luật Cộng hòa số 7718 (15 quy chế); kèm theo 3 phụ lục.
Issue Date: 2020-05
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 95 trang, pdf
Method: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.