Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54913
Title: Quyết định lựa chọn sản xuất chè theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP) của hộ nông dân vùng Trung du miền núi phía Bắc
Authors: Nguyễn Như Trang
Keywords: Sản xuất chè
Nông nghiệp
Trung du miền núi phía Bắc
Hộ nông dân
Chè
Abstract: Luận án thảo luận ảnh hưởng của bốn nhóm yếu tố tới quyết định lựa chọn của hộ nông dân trồng chè vùng Trung du miền núi phía Bắc (TDMNPB) bao gồm nhóm yếu tố thuộc về: hộ sản xuất, yêu cầu kỹ thuật, thị trường và chính sách nhà nước. Cụ thể, luận án phát triển thêm ba nhân tố nghiên cứu mới: “Yêu cầu kỹ thuật của quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP”, “Chi phí đăng ký chứng nhận GAP” và “Hỗ trợ của nhà nước” trên cơ sở áp dụng lý thuyết Kinh tế học nông dân của Ellis (1980), khung nghiên cứu về quyết định sản xuất của hộ (FAO, 1995), kế thừa có chọn lọc từ lý thuyết Hành vi có kế hoạch của Ajzen (1975) và bối cảnh nghiên cứu.
Advisor: Lê Quang Cảnh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 199 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenNhuTrang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenNhuTrang_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 262,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenNhuTrang_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 196,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenNhuTrang_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 427,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenNhuTrang_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 186,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.