Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54924
Title: Phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời kỳ đến năm 2030
Authors: Nguyễn Thị Xuân
Keywords: Phát triển kinh tế
Bắc Ninh
2030
Abstract: Luận án đã đưa ra được nội hàm của PTKTBV cấp tỉnh, theo cách tiếp cận PTKTBV cấp tỉnh là trụ cột thứ nhất, là hạt nhân cho phát triển bền vững của tỉnh, góp phần thực hiện các mục tiêu PTKTBV của quốc gia và PTKTBV của tỉnh là dựa trên khai thác thế mạnh của mỗi tỉnh, đồng thời phải liên kết với các tỉnh khác khai thác hiệu quả nguồn lực chung. Theo đó, PTKTBV cấp tỉnh là duy trì trạng thái phát triển kinh tế liên tục của một tỉnh trong một thời gian dài. Từ đó, PTKTBV cấp tỉnh phải đảm bảo các điều kiện (i) tốc độ tăng trưởng cao và được duy trì ổn định, (ii) chất lượng tăng trưởng cao và được cải thiện, thể hiện ở cấu trúc tăng trưởng hợp lý và các nguồn lực cho phát triển kinh tế phải được sử dụng hiệu quả (iii) các chủ thể bình đẳng trong tham gia phát triển kinh tế và (iv) các yếu tố đảm bảo phát triển kinh tế được tái tạo và gia tăng.
Advisor: Bùi Tất Thắng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 184 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 784,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT tiếng anh luận án .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 503,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang điểm mới V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 298,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 92,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.