Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54987
Title: Mối quan hệ giữa Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội với ban công tác lập pháp thực trạng và giải pháp
Authors: Hoàng Văn Tú
Keywords: Hội đồng dân tộc
Quốc hội
Ban công tác lập pháp
Abstract: Bài viết đề cập đến các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội với Ban Công tác lập pháp, với vai trò là cơ quan của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong công tác lập pháp; đồng thời, đưa ra những giải pháp, kiến nghị để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động lập pháp của Quốc hội.
Issue Date: 2006
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 18 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.