Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54995
Title: Một số suy nghĩ về đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội nước ta.
Authors: Vũ Minh Mão
Keywords: Tổ chức Quốc hội
Đổi mới tổ chức
Quốc hội
Hội đồng Dân tộc
Uỷ ban của Quốc hội
Abstract: Bài viết trình bày một số suy nghĩ của tác giả góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
Issue Date: 2006
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 14 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.