Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55031
Title: Đảng bộ Quân đội lãnh đạo công tác tư tưởng từ năm 1960 đến năm 1968
Authors: Vũ Thành Trung
Keywords: Đảng bộ
Quân đội
Công tác tư tưởng
Lãnh đạo công tác tư tưởng
Abstract: Luận án đã phân tích, làm rõ chủ trương của Đảng bộ Quân đội về công tác tư tưởng từ năm 1960 đến năm 1968, trên các nội dung chủ yếu như: Phương hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp; đồng thời, trình bày có hệ thống quá trình Đảng bộ Quân đội chỉ đạo công tác tư tưởng (1960 - 1968) trên các mặt: Giáo dục chính trị; tuyên truyền, cổ động, thi đua; văn hóa, văn nghệ; báo chí, xuất bản. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra bốn kinh nghiệm bước đầu có giá trị tham khảo, vận dụng vào quá trình lãnh đạo công tác tư tưởng trong quân đội hiện nay, bao gồm: Một là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, nhiệm vụ quân đội là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác tư tưởng; Hai là, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo công tác tư tưởng, nhất là trong những thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt; Ba là, thường xuyên nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch để lãnh đạo công tác tư tưởng kịp thời và có hiệu quả; Bốn là, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức.
Advisor: Vũ Như Khôi
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 245 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 727,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 603,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN MANG TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 366,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN MANG TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 184,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.