Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55056
Title: Đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2016
Authors: Lưu Ngọc Long
Keywords: Xã hội chủ nghĩa
Kinh tế thị trường
Đường lối phát triển
Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Luận án làm rõ bước phát triển quá trình hoạch định và hiện thực hóa đường lối phát triển nền KTTT định hướng XHCN của Đảng từ năm 2001 đến năm 2016, từ đó đi đến đánh giá ưu điểm, hạn chế của đường lối phát triển nền KTTT định hướng XHCN và rút ra một số bài học kinh nghiệm có ý nghĩa vận dụng cho hiện nay.
Advisor: Đoàn Minh Huấn, Trần Thị Mỹ Hường
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 182 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA toan van.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TĂT LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 664,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LƯU NGỌC LONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.