Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55090
Title: Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương
Authors: Hà Ngọc Anh
Keywords: Trách nhiệm
Giải trình
Chính quyền địa phương
Description: Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương là một vấn đề mới được đề cập ở nước ta. Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định: Trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền chưa được quy đinh rõ ràng, còn nhiều hạn chế [1], và xác định nhiệm vụ: bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình [2] . Bài viết tập trung luận giải một số khía cạnh lý luận, pháp lý và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 9 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (396), tháng 10/2019
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 0179522c-f8e6-40c0-bce7-500fd81fcd7a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 85,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.