Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55104
Title: Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luât sư tại Học viện Tư pháp - thực trạng và triển vọng
Authors: Đoàn Trung Kiên
Keywords: Nguồn thẩm phán
Kiểm sát viên
Luật sư
Học viện Tư pháp
Thẩm phán
Abstract: Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tư pháp đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy về nghề luật tại Việt Nam. Trong đó, đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo nghiệp vụ kiếm sát và đào tạo nghề luật sư là những lĩnh vực đào tạo truyền thông của Học viện, đã khẳng định được chất lượng, hiệu quả đào tạo, góp phần đúng kế hoạch vào công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp và đội ngũ luật sư. Tuy nhiên, thông qua các công trình nghiên círu, khảo sát về công tác đào tạo và sử dụng học viên sau đào tạo, vấn đề đa dạng mô hình, cách thức tổ chức đào tạo thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư Bài viết để góp phần đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp đã được đặt ra đề cập tới thực trạng và triển vọng đào tạo chung nguồn thẩm phản, kiêm sát viên, luật sư tại Học viện Tư pháp.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 1-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat1.19-B13DaotaochungthamphantaiHVTuphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.