Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55161
Title: Quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - nhìn từ thực tiễn Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan Trung Hiền
Keywords: Quyền tiếp cận thông tin
Thu hồi đất
Bồi thường
Hỗ trợ
Tái định cư
Thực tiễn
Thành phố Cần Thơ
Abstract: Thu hồi đất ở Việt Nam là một quá trình dịch chuyển quyền sử dụng đất bắt buộc từ người sử dụng sang Nhà nước, thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương. Trong trường hợp thu hồi đất mà không do lỗi của người sử dụng đất, điển hình là trường hợp vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng cộng, thì vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được đặt ra. Để bảo đảm cân bằng lợi ích giữa các bên: Nhà nước, chủ đầu tư và người dân có đất bị thu hồi, bảo đảm tính dân chủ, thực thi quyền giám sát của người dân có đất bị thu hồi, việc tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là rất quan trọng.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23 (399), tháng 12/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.