Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55179
Title: Học thuyết điều kiện thiết yếu và nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật cạnh tranh
Authors: Bùi Thị Hằng Nga
Keywords: Học thuyết
Điều kiện thiết yếu
Quyền sở hữu trí tuệ
Pháp luật cạnh tranh
Abstract: Độc quyền sở hữu trí tuệ cho phép chủ sở hữu được quyết định chuyển giao hay không chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho chủ thể khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bắt buộc chủ sở hữu phải chuyển giao nếu chứng minh được quyền sở hữu trí tuệ đó là điều kiện thiết yếu. Nguyên tắc đó được xây dựng dựa trên Học thuyết điều kiện thiết yếu.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (388), tháng 6/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.13.19.HocthuyetdieukienthietyeuvanghiavujchuyengiaoQSHTTtheoPLCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 100,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.