Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55180
Title: Phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện quyền hành pháp
Authors: Hoàng Thị Ngân
Keywords: Phân công
Phối hợp
Kiểm soát
Quyền hành pháp
Abstract: Bài viết nêu khái quát quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan bộ, công chức…) về quyền hành pháp và cơ quan thực hiện quyền hành pháp; nguyên tắc về mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lực nhà nước. Liên quan đến mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong việc thực hiện quyền hành pháp, bài viết tập trung phân tích các mối quan hệ này trong ba hoạt động cơ bản là tổ chức thi hành pháp luật, hoạch định chính sách và thẩm quyền quản lý nhà nước. Qua đó, bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng về vị trí, chức năng hành pháp của Chính phủ và mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong việc thực hiện quyền hành pháp hiện nay.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (388), tháng 6/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.