Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55188
Title: Cơ chế lựa chọn chủ thể cung ứng dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt
Authors: Nguyễn Hoàng Thùy Trang
Keywords: Chủ thể
Cung ứng dịch vụ
Chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn
Description: Bài viết này phân tích cơ sở lý luận cho sự can thiệp của Nhà nước vào quá trình lựa chọn chủ thể cung ứng dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt, đánh giá thực trạng cơ chế lựa chọn chủ thể cung ứng dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam hiện nay và đưa ra một số đề xuất mang tính định hướng nhằm hoàn thiện cơ chế lựa chọn chủ thể này, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 13 trang
Source: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6 (386) năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8e2833c0-72d9-423f-883b-d5d7fe056542.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 27,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.