Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55188
Title: Một số nội dung sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Authors: Trần Anh Tuấn
Keywords: Cán bộ, công chức
Viên chức
Đơn vị sự nghiệp công lập
Abstract: Ngày 24/5/2019, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chứcvà Luật Viên chức đã được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Tuy nhiên, một số nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung vẫn nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Do đó, các nội dung Dự thảo Luật cần được tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn để thực hiện chủ trương của Đảng và phù hợp với điều kiện hiện nay.
Issue Date: 2019-07
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14 (390), tháng 7/2019.)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.14.19.Noidungsuadoiluatcanbo,ccvaluatvienchuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 87,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.