Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55190
Title: Tăng cường giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ trong cải cách hành chính ở Việt Nam
Authors: Trần Thị Quốc Khánh
Keywords: Giám sát
Quốc hội
Cải cách hành chính
Việt Nam
Chính phủ
Abstract: Chính phủ có vai trò rất quan trọng trong việc chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, qua đó bảo đảm xây dựng một nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân. Do đó, tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ trong quá trình cải cách hành chính là một trong biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2019-07
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14 (390), tháng 7/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so14.19.TangcuonggiamsatcuaQHdoivoiCPtrongcaicachhanhchinhoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 118,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.