Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55207
Title: Hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền bình đẳng của lao động nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Phạm Hoàng Linh
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Quyền bình đẳng
Lao động nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Việt Nam
Đầu tư nước ngoài
Abstract: Về cơ bản, pháp luật Việt Nam đã đảm bảo quyền của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo tinh thần của pháp luật quốc tế. Song, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn còn những khác biệt ở những mức độ nhất định trong điều chỉnh của pháp luật về đảm bảo quyền của người lao động là người nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm quyền bình đẳng của lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16 (392), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.