Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55224
Title: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Authors: Lê Văn Đức
Keywords: Bồi thường thiệt hại
Người lao động
Lao động
Hợp đồng lao động
Abstract: Pháp luật lao động hiện hành quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật tương đối cụ thể cả về căn cứ chấm dứt và thủ tục chấm dứt. Tuy nhiên, thực tế thực hiện các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vẫn còn những vướng mắc, bất cập. Vì thế, việc đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là rất quan trọng, nhằm đảm bảo việc duy trì quan hệ lao động và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng cho mỗi bên.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16 (392), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.