Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55226
Title: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 2001 đến năm 2015
Authors: Đặng Thị Minh Nguyệt
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Đảng bộ
Phát triển kinh tế
Nông nghiệp
Đảng bộ lãnh đạo
Abstract: Luận án tập trung nghiên cứu chủ trương và quá trình chỉ đạo của Đảng bộ TPHCM đối với các vấn đề như: phát triển sản xuất nông nghiệp (chủ yếu là các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản), chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển khoa học, công nghệ trên lĩnh vực nông nghiệp,... Ngoài ra luận án còn nghiên cứu các vấn đề khác liên quan như những yếu tố chi phối sự lãnh đạo của Đảng bộ,...
Advisor: Trần Đức Cường, Nguyễn Danh Lợi
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 194 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án tiếng Việt Nguyệt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 537,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT-ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,05 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.