Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55228
Title: Thực tiễn và nhận thức về tiếng Pháp ở Việt Nam trong bối cảnh đa ngôn ngữ - Trường hợp của Huế
Authors: Nguyễn Sinh Viện
Keywords: Ngôn ngữ
Tiếng Pháp
Đa ngôn ngữ
Việt Nam
Huế
Abstract: Luận án cung cấp một cái nhìn vừa tổng thể, vừa chi tiết về thực tiễn và nhận thức về tiếng Pháp ở Việt Nam trong bối cảnh đa ngôn ngữ, cả ở cấp độ địa phương và ở quy mô quốc gia. Góp phần tăng cường nhận thức về vai trò, vị trí, sự phát triển và tiềm năng đóng góp của tiếng Pháp trong chính sách chung về ngoại ngữ của quốc gia, từ đó có những đề xuất thực tế cho việc hoạch định chính sách ngoại ngữ ở quốc gia và địa phương. Những đề xuất này có tính đến vai trò ngôn ngữ, kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội của tiếng Pháp trong phát triển xã hội của Việt Nam nói riêng và cộng đồng Pháp ngữ nói chung.
Advisor: Silvia Lucchini, Đường Công Minh
Issue Date: 2020-04
Type: Luận án
Extent: 298 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN TIEN SI-NGUYEN SINH VIEN-Version finale.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án tiếng Việt-NGUYEN SINH VIEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 461,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án tiếng Anh-NGUYỄN SINH VIỆN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 320,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án tiếng Pháp-NGUYEN SINH VIEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 345,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.