Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55284
Title: Đa dạng văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển
Keywords: Dân tộc thiểu số
Đa dạng văn hóa
Vai trò chủ thể
Văn hóa
Phát triển văn hóa
Mô hình
Description: Bài viết luận vàn về những vấn đề xoay quanh việc đa dạng văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển văn hóa dân tộc
Issue Date: 2018-04-19
Type: Bài trích
Coverage: 4 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25263077928799545781696693010621425352.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 876,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.