Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55289
Title: Chế độ chính sách cho các thành viên Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội
Authors: Tạ Thị Yên
Keywords: Quốc hội
Chế độ chính sách
Ủy ban của Quốc hội
Abstract: Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng trong bộ máy nhà nước, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được đánh giá thông qua hiệu quả hoạt động của các cơ quan của Quốc hội là Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và cá nhân từng đại biểu Quốc hội. Để tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội thì việc nghiên cứu, đổi mới chế độ chính sách cho các thành viên trong Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội là cần thiết. Bài viết trình bày thực trạng chế độ chính sách cho các thành viên Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội và kiến nghị về vấn đề này.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19 (395), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so19.2019_CSchocacthanhvienHĐDTvaUBcuaQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 79,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.