Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55295
Title: Phổ quát hóa quyền tự do kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế
Authors: Dương Anh Sơn
Keywords: Kinh doanh
Quyền tự do kinh doanh
Hội nhập quốc tế
Tự do kinh doanh
Toàn cầu hóa
Abstract: Quyền tự do kinh doanh phải được đảm bảo và trở nên phổ quát do vai trò thực sự to lớn của quyền này và để quá trình tự do hóa thương mại nói riêng và toàn cầu hóa nói chung diễn ra tại Việt Nam thu được hiệu quả cao. Trong đó, tiên phong là pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, pháp luật cạnh tranh,… nói riêng và pháp luật kinh tế của Việt Nam nói chung cần phải phổ quát hóa quyền tự do kinh doanh - quyền kinh tế của con người.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19 (395), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so19.2019_Quyentudokinhdoanhtrongdieukienhoinhapquocte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 86,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.