Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55297
Title: Vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)
Authors: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Keywords: Du lịch
Du lịch Việt Nam
Cộng đồng kinh tế ASEAN
ASEAN
Description: Luận án đã bước đầu phân tích vai trò nhà nước đối với phát triển du lịch ở Việt Nam sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Cụ thể là: (i) xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch; (ii) Xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách phát triển du lịch; (iii) xây dựng tổ chức bộ máy và quản lý phát triển du lịch; (iv) thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch; (v) đánh giá, kiểm tra, thanh tra đối với phát triển du lịch. Luận án cũng luận giải việc hoàn thiện các nhân tố: xây dựng thể chế phù hợp và tiến bộ, nguồn lực tài chính của nhà nước dành cho du lịch tăng lên, nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch cũng như nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý và doanh nghiệp, đồng thời chủ động; sáng tạo trong việc tham gia những hiệp định, thỏa thuận khi AEC hình thành sẽ đảm bảo cho việc thực hiện tốt các vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành AEC.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 216 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6b4a4b2d-4abc-4b65-9e7c-7bf50e902fd2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.