Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55307
Title: Kinh nghiệm của Nhật Bản về yêu cầu cấp bách cần xây dựng, ban hành luật đăng ký tài sản ở nước ta
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: Tài sản
Nhật Bản
Luật Đăng ký tài sản
Bất động sản
Đăng ký tài sản
Abstract: Chế độ đăng ký tài sản được coi là nền tảng căn bản của ổn định xã hội và phát triển kinh tế ở Nhật Bản. Những kinh nghiệm của Nhật Bản về vấn đề này có giá trị tham khảo để Việt Nam xây dựng, ban hành Luật Đăng ký tài sản nhằm đổi mới chế độ đăng ký tài sản, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (396), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.