Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55309
Title: Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật Việt Nam
Authors: Trần Thăng Long, Nguyễn Ngọc Hân
Keywords: Hành vi lôi kéo
Khách hàng
Pháp luật
Việt Nam
Luật Cạnh tranh
Cạnh tranh
Abstract: Luật Cạnh tranh năm 2018 đã bổ sung hành vi “lôi kéo khách hàng bất chính” vào nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trên cơ sở nghiên cứu hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật của một số quốc gia và Việt Nam hiện hành, bài viết đề xuất hướng hoàn thiện để quy định đi vào thực tiễn có hiệu quả, thống nhất và đủ tính răn đe, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng công bằng cho chủ thể kinh doanh.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (396), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so20.2019_LoikeokhachhanhbatchinhtrongPLVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 64,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.