Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55320
Title: Khai thông các điểm nghẽn để văn hóa thật sự trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững đất nước
Authors: Phạm Hồng Tung
Keywords: Văn hóa
Nguồn lực
Phát triển
Đất nước
Description: Văn hóa là nền tảng tinh thần, xây dựng văn hóa là tạo ra sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước. Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế cùng thời điểm thế giới bước vào kỷ nguyên toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững đất nước, chúng ta cần phải xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con ngưòi Việt Nam, nhất là thế hệ thanh niên... Và việc khai thông các "điểm nghẽn " trong công tác lãnh đạo và quản lý văn hóa có vai trò hết sức quan trọng.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Cộng sản số 937 (tháng 3 năm 2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • a2bfc828-8f3d-472e-86d3-3bf186973a17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.