Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55321
Title: Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên
Authors: Nguyễn Thị Anh Thơ
Keywords: Tranh chấp
Đầu tư quốc tế
Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam
Abstract: Trong quá trình hợp tác quốc tế, hệ thống các quy phạm điều chỉnh loại hình tranh chấp đầu tư quốc tế đã luôn được thay đổi theo hướng giới hạn hoặc mở rộng nghĩa vụ của nước tiếp nhận đầu tư tuỳ thuộc vào nhu cầu của các thành viên trong hiệp định, hay theo hướng giới hạn giải quyết tranh chấp tại các cơ quan tài phán trong nước ở nước tiếp nhận đầu tư hoặc trao quyền cho nhà đầu tư được khởi kiện ra trọng tài quốc tế. Riêng đối với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên, cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư được thiết kế theo mô hình truyền thống hay mô hình hiện đại. Bài viết trình bày khái niệm tranh chấp đầu tư quốc tế, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; các loại tranh chấp đầu tư quốc tế; cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong các hiệp định đầu tư quốc tế nói chung và trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên.
Issue Date: 2019-11
Type: Bài trích
Extent: 19 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 21 (397), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.