Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55323
Title: Hoàn thiện pháp luật về các hình thức xử phạt bổ sung trong xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Nguyễn Nhật Khanh
Keywords: Hình phạt
Xử phạt bổ sung
Vi phạm hành chính
Abstract: Bài viết phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn về các hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, chỉ ra một số bất cập và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 21 (397), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.