Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55336
Title: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách du lịch nội địa tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Đỗ Quốc Giang
Keywords: Nghiên cứu
Hành vi tiêu dùng
Khách du lịch
Thành phố Hồ Chí Minh
Description: Để nqhiên cứu về hành vi tiêu dùng của khách nội địa tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong bài viết này, nhóm tác giả tiến hành phỏng vấn kết hợp với phương pháp bảng hỏi. Các nội dung được đánh giá, bao gồm: đặc điểm về động cơ du lịch, độ tuổi, khả năng chi trả, kết hợp với yếu tố quan tâm trước chuyến đi và mức độ hài lòng của du khách. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất những giải pháp cho các công tỵ lữ hành xây dựng quy hoạch marketing phù hợp với hành vi tiêu dùng của du khách.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 3 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5cf19cc8-555c-4f9e-8190-0eb6b8744bda.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.