Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55341
Title: Nhận diện và biện pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nước
Authors: Nguyễn Công Giao, Nguyễn Thị Kiều Viễn
Keywords: Lũng đoạn Nhà nước
Lũng đoạn
Nhà nước
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm, nội hàm, các hình thức biểu hiện, mối liên hệ với kinh tế tư nhân và các biện pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nước Theo tác giả, việc phòng, chống “state capture” chính là nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả và đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế tư nhân, thông qua việc tạo môi trường cho sự phát triển của kinh tế tư nhân một cách bền vững và lành mạnh.
Issue Date: 2019-11
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22 (398), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so22.2019_Nhandienvabienphapphong,chonglungdoannhanuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 105,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.