Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55344
Title: Báo cáo tóm tắt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Authors: Chính phủ
Keywords: Báo cáo tóm tắt
Quyết toán
Ngân sách nhà nước
Năm 2017
Khóa XIII
Kỳ 7
Số: 198/BC-CP
Abstract: Báo cáo tóm tắt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Số: 198/BC-CP) được Chính phủ báo cáo tóm tắt trước Quốc hội ngày 13/05/2019 báo cáo quyết toán NSNN năm 2017. Báo cáo tóm tắt một số nội dung chính như sau: (1) Thu cân đối NSNN; (2) Chi cân đối NSNN; (3) Bội chi NSNN và các khoản vay bù đắp bội chi NSNN; (4) Tổng mức vay của NSNN; (5) Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
Issue Date: 2020-05-13
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 198-BC_CP_Ky7khoa13_quyet toan NSNN 2017_tomtat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 271,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.