Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55375
Title: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ngành Viễn thông Việt Nam
Keywords: Hiệp định
Đối tác toàn diện
Tiến bộ
Thái Bình Dương
Viễn Thông
Việt Nam
Abstract: Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ngành Viễn thông Việt Nam đề cập đến những cam kết về dịch vụ viễn thông của Việt Nam trong CPTPP, từ đó đề cập đến những cơ hội, thách thức và khuyến nghị đối với ngành viễn thông trong bối cảnh hội nhập CPTPP.
Issue Date: 2019-11
Method: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Temporal: 68 trang, pdf
Right: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.-vcci-cptpp-vien-thong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.