Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55379
Title: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ngành Dệt may Việt Nam
Keywords: Hiệp định
Đối tác Toàn diện
Dệt may
Thái Bình Dương
Ngành dệt may
Việt Nam
Abstract: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP ) và Ngành Dệt may Việt Nam đề cập đến các cam kết về thuế nhập khẩu, các cam kết khác trong CPTPP có tác động đáng kể tới ngành dệt may, ừ đó đưa ra những cơ hội, thách thức và khuyến nghị với ngành dệt may trong bối cảnh hội nhập CPTPP.
Issue Date: 2019-11
Type: Sách
Extent: 72 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.-vcci-cptpp-det-may.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.