Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55381
Title: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ngành Chế biến xuất nhập gỗ Việt Nam
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Hiệp định
Đối tác toàn diện
Ngành gỗ
Thái Bình Dương
Gỗ
Việt Nam
Abstract: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ngành Chế biến xuất nhập gỗ Việt Nam đề cập đến những nội dung về các cam kết về thuế nhập khẩu, các cam kết khác trong CPTPP có ảnh hưởng đáng kể tới ngành gỗ và các sản phẩm gỗ; từ đó đưa ra các cơ hội, thách thức và khuyến nghị với ngành chế biến xuất khẩu gỗ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP.
Issue Date: 2019-11
Type: Sách
Extent: 72 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.-vcci-cptpp-go.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.