Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55383
Title: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Những cơ hội và thách thức đặt ra đối với Việt Nam.
Authors: Ngô Tuấn Anh
Keywords: Hiệp định
Đối tác Toàn diện
CPTTP
Thái Bình Dương
Việt Nam
Abstract: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP ) đây vừa là những cơ hội, thách thức lớn cho Việt Nam. Do đó, việc nhận diện cơ hội, thách thức là cần thiết nhằm tránh những rủi ro trong dài hạn cũng như có những điều chỉnh phù hợp, tận dụng được những cơ hội do CPTPP mang lại đối với sự phát triển bền vững trong tương lai.
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.