Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55384
Title: Những khía cạnh pháp lý về thực thi của Việt Nam đối với cam kết đầu tư trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Binh Dương (CPTPP)
Authors: Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Thị Hồng Yến
Keywords: Pháp lý
Việt Nam
Cam kết
Hiệp định đối tác toàn diện
Thái Bình Dương
Abstract: Những khía cạnh pháp lý về thực thi của Việt Nam đối với cam kết đầu tư trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Binh Dương ( CPTPP ) đề cập các cam kết về đầu tư trong Hiệp định CPTPP, phương thức thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia, từ đó, đánh giá mức độ tương thích giữa các cam kết về đầu tư trong CPTPP với pháp luật Việt Nam.
Type: Bài trích
Extent: 16 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.