Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55386
Title: Phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung - Thực trạng và định hướng phát triển
Authors: Bùi Quang Bình
Keywords: Du lịch
Phát triển du lịch
Vùng duyên hải miền Trung
Định hướng phát triển
Description: Bài viết áp dụng các phương pháp khác nhau trên cơ sở số liệu thống kê các tỉnh thành trong vùng phân tích thực trạng và xác định các định hướng giải pháp phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung, kết quả cho thấy, du lịch của các tỉnh vùng duyên hải miền Trung đã có sự phát triển nhanh so với cả nước xét về quy mô và năng lực, nhưng dưới tiềm năng, còn chênh lệch lớn và chưa tạo ra sự cộng hưởng chung. Sự phát triển du lịch của vùng chịu ảnh hưởng của tốc độ phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, lao động và môi trường kinh doanh.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 08 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 10 (509) – Tháng 10/2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4c196834-25f4-492e-88bd-8cb40e270b9b.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.