Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55387
Title: Cơ hội và thách thức của ngành bảo hiểm trong bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP
Authors: Đinh Ngọc Linh, Trần Thị Quỳnh Hoa
Keywords: Bảo hiểm
Hiệp định
Ngành Bảo hiểm
Việt Nam
CPTPP
Abstract: Cơ hội và thách thức của ngành bảo hiểm trong bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP đưa ra các cam kết hội nhập dịch vụ tài chính, lĩnh vực bảo hiểm trong CPTPP, những cơ hội khi gia nhập các FTA đối với mở cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam, những thách thức khi gia nhập các FTA đối với mở cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam.
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.