Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55425
Title: Một số rủi ro chính của ngành chế biến gỗ xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập - Thực trạng và giải pháp chính sách
Authors: Tô Xuân Phúc, Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thùy Dung
Keywords: Rủi ro
Gỗ
Xuất khẩu
Hội nhập
Abstract: Báo cáo tập trung nhận diện các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà nhóm các doanh nghiệp trực tiếp tham gia chế biến và xuất khẩu các sản phẩm gỗ đang phải đối mặt. Báo cáo đặc biệt quan tâm tới các rủi ro của ngành chế biến gỗ xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam. Báo cáo cũng đánh giá bối cảnh chính sách trong nước và quốc tế liên quan tới hoạt động sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu và các rủi ro tiềm ẩn có liên quan tới các khâu của chuỗi cung trong bối cảnh các chính sách này đang được thực thi. Trên cơ sở đó Báo cáo sẽ tập trung đưa ra các kiến nghị chính sách của Nhà nước để giảm thiểu các rủi ro này.
Issue Date: 2016-12
Type: Báo cáo
Extent: 111 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.