Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55429
Title: Rủi ro đối với ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP và các FTA - Hiện trạng và các đề xuất chính sách
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Rủi ro
Bán lẻ
Việt Nam
TPP
FTA
Ngành bán lẻ
Abstract: Rủi ro đối với ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP và các FTA - Hiện trạng và các đề xuất chính sách. Bài viết đề cập các rủi ro đối với thị trường bán lẻ và ngành bán lẻ Việt Nam; chính sách pháp luật nội địa và các cam kết quốc tế ảnh hưởng tới ngành bán lẻ Việt Nam; từ đó, đưa ra các đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ ngành bán lẻ Việt Nam phát triển bền vững.
Issue Date: 2016-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 136 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.