Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55449
Title: Tờ trình về dự án Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi)
Authors: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Keywords: Tờ trình
Dự án
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Luật tổ chức
Viện Kiểm sát nhân dân
09/TTr-VKSTC-V8
Khóa XIII
Kỳ 7
Abstract: Tờ trình về dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) (Số: 09/TTr-VKSTC-V8) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 07/04/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2002; (2) Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, phạm vi sửa đổi luật; (3) Những hoạt động chính trong quá trình xây dựng dự án luật; (4) Nội dung và những vấn đề mới của dự thảo; (5) Một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Issue Date: 2024-04-07
Type: Tờ trình
Extent: 11 trang, pdf.
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 09-TTr-VKSND_Ky7khoa13_ve du an luat tc VKSND (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 326,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.