Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55458
Title: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước
Authors: Vũ Việt Hà
Keywords: Cải cách thủ tục hành chính
Công nghệ thông tin
Quản lý nhà nước
Abstract: Những năm qua, công tác cải cách hành chính mà trung tâm là đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước đã được các bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, góp phần xây dựng chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đă có những chỉ đạo quyết liệt về đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 290 ( 3/2020 )
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.