Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55460
Title: Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập - Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Đơn vị sự nghiệp công lập
Công lập
Abstract: Quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị Quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh nhũng kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. Bài viết đánh giá khái quát thực trạng, chỉ rõ những hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 290 ( 3/2020 )
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B5. To chuc lai don vi su nghiep cong lap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.