Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55465
Title: Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong môi trường đa dạng văn hóa
Authors: Đinh Thị Minh Tuyết
Keywords: Quản lý
Cán bộ lãnh đạo
Văn hóa
Abstract: Văn hóa vốn rất phức tạp và đa dạng. Tuy nhiên, người lãnh đạo, quản lý có thể định hình được văn hóa và tính đa dạng của nó sẽ khẳng định được năng lực quản lý thông qua đối thoại, chấp nhận và phát triển tổ chức của mình bằng chính sự đa dạng về văn hóa đó. Nếu ngưòi làm quản lý không dám đương đầu với đa dạng văn hóa, đánh mất sự đa dạng văn hóa thì cũng có nghĩa là đánh mất năng lực sáng tạo mới của nền văn hóa. Từ đó, việc nâng cao năng lực quản lý trong môi trường đa dạng văn hóa là một vấn đề cấp thiết đặt ra cho đội ngũ làm công tác quản lý, lãnh đạo hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020 )
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.