Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55474
Title: Về năng lực đối với công chức lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn, nghiệp vụ cấp sở
Authors: Nguyễn Xuân Tiến
Keywords: Năng lực
Công chức
Chuyên môn
Nghiệp vụ
Sở
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu về những đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của phòng chuyên nghiệp vụ và năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn, nghiệp vụ cấp sở, tác giả đã nghiên cứu, đánh giá, hệ thống các tiêu chuẩn và khung năng lực phù hợp các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, vận dụng hợp lý trong điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn, nghiệp vụ đúng với chuyên ngành, lĩnh vực; vị trí việc làm của các chức danh này hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 290 ( 3/2020 )
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.