Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55508
Title: Thách thức trong phát triển du lịch nhân văn theo hướng bền vững tại Việt Nam
Authors: Hồ Thị Thu Hà
Keywords: Du lịch nhân văn
Du lịch
Quản lý nhà nước
Phát triển bền vững
Abstract: Phát triển du lịch nhân văn theo hướng bền vững được đặt ra dựa trên các bài học và kinh nghiệm thực tế phát triển du lịch tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường đã xuất hiện ở Việt Nam khi khai thác nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Tuy nhiên, trong thực tế, phát triển du lịch nhân văn theo hướng bền vững tại Việt Nam cũng đang đối diện với khá nhiều thách thức.
Issue Date: 2020-06-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.