Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55539
Title: Báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Báo cáo
Dự án
Luật Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Thẩm tra
Kỳ 7
Khóa XIII
1896/BC-UBKT13
Abstract: Báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (Số: 1896/BC-UBKT13) của Ủy ban Kinh tế vào ngày 23/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Những vấn đề chung; (2) Một số nội dung chủ yếu có nhiều ý kiến.
Issue Date: 2014-05-23
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1896-BC_UBKT_Ky7khoa13_thamtra du an Luat DN (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 276,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.