Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55545
Title: Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hộ tịch
Authors: Uỷ ban Pháp luật
Keywords: Báo cáo
Thẩm tra
Dự án
Luật Hộ tịch
Hộ tịch
Kỳ 7
Khóa XIII
2423/BC-UBPL13
Abstract: Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hộ tịch (Số: 2423/BC-UBPL13) của Uỷ ban pháp luật vào ngày 14/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Ý kiến chung; (2) Về phạm vi điều chỉnh và quan hệ giữa hộ tịch - hộ khẩu và căn cước công dân; (3) Về duy trì việc cấp Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn và mối quan hệ giữa việc cấp Giấy khai sinh với Thẻ căn cước công dân (theo quy định của dự thảo Luật căn cước công dân); (4) Về thẩm quyền đăng ký hộ tịch; (5) Về lệ phí hộ tịch (Điều 11); (6) Về Sổ hộ tịch (Điều 58); (7) Về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; (8) Về việc cấp trích lục hộ tịch (các điều 62, 63 và 64); (9) Về công chức tư pháp - hộ tịch; (10) Về điều khoản thi hành; (11) Về một số nội dung cụ thể khác.
Issue Date: 2014-05-14
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2423-BC_UBPL_Ky7khoa13_Bao cao tham tra du an Luat ho tich.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 270,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.